WARUNKI GWARANCJI DWUSTRONNEGO OGRODZENIA BETONOWEGO
1. Na wszystkie elementy dwustronnych ogrodzeń betonowych (słupki, płyty, daszki) producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy.
Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują tylko w przypadku pełnej i terminowej zapłaty.
W przypadku stwierdzenia wad Nabywca wstrzymuje się z wykonaniem ogrodzenia i składa reklamację. Producent dokonuje oględzin w miejscu wskazanym przez Nabywcę celem zbadania zasadności reklamacji.
W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie.
W szczególnych przypadkach Producent ma prawo odmówić zobowiązań gwarancyjnych w sytuacji, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru wyrobu lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża wartości użytkowej wyrobu.


UWAGA: Niewłaściwe wykonanie ogrodzenia (niezgodnie z instrukcją montażu dostępną na stronie www.pref-bet.pl) kończy się jego zniszczeniem, niezależnie od tego z jakiego jest materiału wykonane.
Czynnikiem sprawczym będzie m.inn. złe zabudowanie słupków, brak trwałego umocnienia płyt (desek).

2. Przed rozpoczęciem wykonania ogrodzenia należy sprawdzić czy jego elementy nie są uszkodzone i w razie potrzeby od razu reklamować u sprzedawcy.
W sytuacji kiedy dostawcą towaru na wskazane miejsce jest Firma PREF-BET kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia dostawy (ilość, jakość, zgodność wzoru).
Towar odebrany bez zastrzeżeń uznaje się jako wolny od wad widocznych.
Po zabudowaniu takich elementów ogrodzenia reklamacja będzie niemożliwa.
W okresie objętym gwarancją Producent nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z wadliwego wykorzystania ogrodzenia oraz za uszkodzenia mechaniczne.
Reklamacji nie podlegają wyroby uszkodzone w wyniku nieprzewidzianych wypadków losowych np. klęsk żywiołowych w tym nawałnic i wiatrów ponad 22m/s!.

3. Produkowane elementy ogrodzeń spełniają wymagania polskiej normy PN-EN12839;
Prefabrykaty betonowe; elementy ogrodzeń. Norma europejska EN12839; 2001 ma status POLSKIEJ NORMY.
Niniejsza norma europejska obejmuje prefabrykowane elementy betonowe (z betonu zbrojonego lub sprężonego) do wznoszenia ogrodzeń.

4. Sprzedawane elementy dwustronnych ogrodzeń betonowych są koloru piaskowego, szarego (naturalny kolor betonu).
Elementy są przeznaczone do stosowania jako niekonstrukcyjne.
Ogrodzenie to można stosować wyłącznie do wznoszenia ogrodzeń o maks. wysokości 2,16m od poziomu przylegającego terenu.
Podczas prac montażowych bezwzględnie należy zwrócić uwagę aby płyty były utrzymywane w pozycji pionowej (nie dopuszcza się przenoszenia płyt na płask).
Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają szybki i łatwy montaż, zarówno we własnym zakresie jak i przez wyspecjalizowane grupy monterskie posiadające doświadczenie w tej branży.

5. Nie podlegają reklamacji i są dopuszczalne:
- różnice w odcieniach płyt, słupków betonowych i daszków (nieznaczne) - które nie zależą od producenta a wpływ na nie mają następujące czynniki:
kolor kruszyw, temperatura, wilgotność, itp.
- wypływki - na krawędziach płyt i słupków mogą występować tzw. wypływki, które wynikają z procesu produkcji.
- pory - niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane procesem produkcji
- woskowate mikropęknięcia - nie mające wpływu na wartości użytkowe
- naloty (wykwity, plamy) - które powstają na powierzchniach płyt, słupków i daszków w wyniku procesu produkcyjnego i procesu parowania, a znikające na skutek warunków atmosferycznych.
- mechaniczne uszkodzenia (nieznaczne) - otarcia, rysy, odpryski powstałe podczas załadunku, transportu i rozładunku.
Wszystkie wyżej wymienione czynniki nie mają wpływu na własności jak również na zaniżenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych wyrobów.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwego rozładunku i składowania.
Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią instrukcji montażu dostępną na stronie www.pref-bet.pl.Pobierz warunki gwaracji dwustronnego ogrodzenia betonowego

PREF-BET Cerekiew 3 k. Radomia, tel. (+48) 48 384 67 78, 608-44-44-72

wykonanie: GrafMedia